Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Dodano 14.11.2016
Wniosek o zmianę w zakresie doprecyzowania lokalnych kryteriów wyboru

Szanowni Państwo 

Zgodnie z Procedurą ustalania lub zmiany kryteriów wyboru dla operacji realizowanych w ramach LSR informujemy, iż z dniem 14-11-2016r. do Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" wpłynął wniosek wymaganej liczby członków Stowarzyszenia LGD o wprowadzenie zmian w procedurze.
Na wniosek Zarządu zgodnie z pkt. I 2 ust. 2) informujemy społeczność lokalną o przystąpieniu do procesu zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji. Zgodnie z procedurą mają Państwo możliwość wniesienia uwag w terminie 14 dni od zamieszczenia informacji. 

Proponowane zmiany >>>>> pobierz dokument. 

 

>>>
Dodano 28.10.2016
Bezpłatne szkolenia dla potencjalnych Wnioskodawców

Szanowni Państwo 

Serdecznie zapraszamy na szkolenia dla potencjalnych Wnioskodawców organizowane przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Sowiogórskie".

Przypominamy, że udział w szkoleniu jest premiowany w postaci dodatkowych punktów - zgodnie z kryteriamy wyboru dla poszczególnych działań. 

Szkolenia są bezpłatne i nie zobowiazują uczestników do złożenia wniosku.
Uczestnik pokrywa jedynie koszt dojazdu na miejsce spotkania. 

Zgodnie z harmonogramem szkoleń przewidzieliśmy aż pięć terminów dla osób zainteresowanych aplikowaniem o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych grantami i dużymi projektami: 

08-11-2016 do Ludwikowic Kłodzkich (od godz.:13:00)

09-11-2016 do Jedliny Zdrój (od godz.: 9:00)

a przedsiębiorców lub osoby chcące podjąć działalność gospodarczą: 

15-11-2015 do Pieszyc (od godz.: 11:00)

16-11-2016 do Walimia (od godz.: 12:00)

17-11-2016 do Głuszycy (od godz.: 13:00)

Wszystkie szczegółowe informacje oraz dokumentację i procedury znajdą Państwo
w zakładce PROW 2014-2020

Ważna informacja: 

Miejsce zamieszkania i prowadzenia działalności nie obliguje do udziału w szkoleniu
w danej Gminie - prosimy o wybranie dla Państwa dogodnych terminów. 

                                                                                               ZAPRASZAMY

*********************************************************************

>>>

Szanowni Państwo

Informujemy, że w ubiegłym tygodniu odbyły się dwa pierwsze spotkania informacyjne z mieszkańcami obszaru objętego Strategią Rozwoju Kierowanego przez Społeczność w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W dniach 18-19.10.2016 mieliśmy przyjemność spotkać się z Państwem w Gminie Walim oraz Pieszyce. 

W tym tygodniu zgodnie z planem zapraszamy do udziału w spotkaniach mieszkańców pozostałych Gmin:

Jedlina Zdrój 

25.10.2016

/Wtorek/
Centrum Kultury –MBP 
w Jedlinie Zdrój 

Ul. Piastowska 13
58-330 Jedlina-Zdrój

16:00
Nowa Ruda 

25.10.2016
/Wtorek/

Muzeum Ziemi 
Sowiogórskiej 

Ul. Główna 65

57-450 Ludwikowice Kłodzkie
17:00
Głuszyca

26.10.2016

/Środa/
Miejska Biblioteka 
Publiczna - Centrum Kultury 
w Głuszycy 

Ul. Grunwaldzka 26
58-340 Głuszyca

15:00


Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom na spotkaniu przedstawimy wspólnie wypracowany LSR wraz z procedurami jego wdrażania oraz zakres i formy pomocy. Liczymy na liczną frekfencję i duże zaintersowanie możliwością pozyskania środków z EFRROW. 

                    Zapraszamy

Dodano 20.05.2016
UMOWA RAMOWA PODPISANA

Szanowni Państwo 

W dniu dzisiejszym, tj. 20 maja 2016r. przedstawiciele Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" oraz WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO zawarli
Umowę o warunkach i sposobie realizacji
Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

Wysokość środków finansowych na jej realizację obejmuje wsparcie operacji w ramach LSR, wdrażania projektów współpracy oraz funkcjonowanie LGD i wynosi
6 813 000,00 zł. 

Przystępujemy zatem do wykonania umowy! 
Dziękujemy za czas i pracę włożoną w trakcie opracowywania dokumentu
i zapraszamy do realizacji wspólnie zaplanowanych przedsięwzięć. 

                                                                                  Zarząd LGD

 

>>>
Dodano 17.05.2016
Konkurs fotograficzny - kaplice loretańskie

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa (powiat ostrowski, południowa Wielkopolska) rozpoczęło realizację projektu pn. „Nasze Loreto – ogólnopolski szlak kaplic loretańskich”, dofinansowanego w ramach programu „Patriotyzm Jutra” przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. Ich celem jest stworzenie szlaku kaplic loretańskich – obiektów, które swoją historią nawiązują do czasów króla Jana III Sobieskiego. Jak do tej pory zidentyfikowali w Polsce 16 kaplic loretańskich – część z nich to funkcjonujące obiekty sakralne a część zachowała się tylko w formie ruin. Jednym z pierwszych zadań jest organizacja konkursu fotograficznego poświęconego kaplicom loretańskim, a następnie stworzenie strony internetowej poświęconej tym obiektom. Jedna z kaplic loretańskich, a konkretnie domek loretański przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie znajduje się na naszym terenie. W związku z tym poniżej zamieszczamy informację o wspomnianym wyżej konkursie zapraszając do udziału wszystkich zainteresowanych.

Regulamin >>> pobierz 

>>>
Dodano 06.05.2016
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 17-05-2016

Szanowni Państwo 

Informujemy, że w dniu 17 maja 2016r. (wtorek) o godz. 17:00 w Biurze LGD w Jugowicach odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogóskie". Prosimy o obecność. 

Szczegóły spotkania z porządku obrad >>> 

>>>

Szanowni Państwo 

Informujemy o zakończeniu prac Samorządu Wojewódzwta Dolnoślaskiego (SWD) nad wyborem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) złożonych do konkursu na przełomie listopada i grudnia 2015r. Zgodnie z uchwałą nr 15/2016 komisji ds. wyboru LSR z dn. 14.04.2016r. Strategia Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" została wybrana do realizacji.  

Na realizację LSR przeznaczono z EFRROW: 

1. Poddziałanie 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: 1 350 000 EURO 

2. Poddziałanie 19.3 - Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania: 27 000 EURO

3. Poddziałanie 198.4 - Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji 326 250 EURO 

Po podpisaniu umowy ramowej z SWD w miesiącu maju na naszej stronie dostępny będzie Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.  

Zarząd LGD 

Dodano 25.03.2016
Dodano 04.02.2016
Biuro LGD nieczynne 02-12.02.2016

Szanowni Państwo 

Informujemy, że Biuro LGD będzie nieczynne w okresie 5-12.02.2016r. 

W sprawach pilnych prosimy o kontakt z przedstwicielami Zarządu pod adresem: biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl

 

>>>
Dodano 12.01.2016
Zakończono pracę nad Strategią

Szanowni Państwo 

Po wielu miesiącach działań zakończyliśmy pracę nad Lokalną Strategią Rozwoju Kierowanego przez Społeczność w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczoną do realizacji do 2023 roku.
Podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 28.12.2015 uchwałą WZC przyjęta została strategia jako dokument wytyczający działania na nową perspektywę PROW 2014-2020. Również w tym dniu uzupełniono skład Rady LGD oraz wszelkie procedury niezbędne do obsługi naborów oraz wyboru wniosków składanych przez beneficjentów.
W dniu 30.12.2015r. złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego wniosek o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). 

Dziękujemy wszystkim: mieszkańcom, przedsiębiorcom, osobą reprezentującym podmioty społeczne, które zaangażowały się w tworzenie naszej wspólnej Strategii.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za udział w spotkaniach otwartych, grupach roboczych, spotkaniach indywidualnych oraz za wypełniania ankiet i wszelkich cennych uwag. Szczególne podziękowania kierujemy do Włodarzy gmin członkowskich. 

                                                                                        Zarząd i Biuro LGD 

>>>
Dodano 22.12.2015
Projekt LSR

Szanowni Państwo 

Uprzejmie informujemy, że projekt Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do konsultacji znajduje się w zakładce : Bieżące opracowania - projekt LSR 

/pl/165/Biezace_opracowania_PROJEKT_LSR/

Zarząd 

>>>
Dodano 22.12.2015
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Sowiogórskie"

Szanowni Państwo 

Uprzejmie informujemy, że Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogóskie" odbędzie się 28 grudnia 2015r. o godz. 17:00 w siedzibie Partnerstwa w Jugowicach, ul. Dworzec PKP 1/3 

                                                                         Zarząd 

Porządek obrad: >>>> pobierz 

 

>>>
Dodano 23.11.2015
Kolejne opracowania gotowe

Szanowni Państwo 

W dniu 19 listopada 2015r. w Biurze LGD w Jugowicach odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej poświęcone wypracowaniu ostatecznej propozycji Celów i zadań do realizacji w ramach opracowywanego projektu Lokalnej Strategii Rozwoju dla "Partnerstwa Sowiogórskiego" oraz analizie i przygotowaniu diagnozy obszaru LGD. 

Przypominamy Państwu o możliwości konsultowania poszczególnych części projektu LSR przy pomocy formularza zgłaszania uwag. Wszystkie Państwa opienie będą dla Nas bardzo cenne. 

Opracowywane materiały dostępne są w zakładce: PROW 2014-2020 - konsultacje społeczne >>> BIEŻĄCE OPRACOWANIA 

>>>
Dodano 05.11.2015
Spotkanie Partnerów

W dniu 04-11-2015r. w Jugowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli trzech Lokalnych Grup Działania zamierzających podjąć międzynarodową współpracę na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w nowej perspektywie PROW 2014-2020. 
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” obejmująca obszarem gminy: Głuszyca, Jedlina Zdrój, Nowa Ruda, Pieszyce oraz Walim miała zaszczyt gościć: 
• Panią Jolantę Wrotkowską i Pana Tomasza Wrotkowskiego z Lokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra-Niechlów-Wąsosz 
• Panią Kateřina Holmová oraz Panów: Vladimír Bukovský i Petr Hudousek reprezentujących "Sdružení Splav“ działający na terenie powiatu Rychnov nad Kněžnou 
Na środowym spotkaniu w nawiązaniu do budowanych strategii Partnerzy ustalili priorytetowo szkic projektu współpracy pod roboczą nazwą: Festiwal Kulinarny: Tradycje wsi polskiej i czeskiej. 
Opracowano harmonogram prac oraz podstawowe zagadnienia. Dalsza współpraca będzie obejmowała również inne dziedziny ważne dla naszych obszarów, takie jak turystyka, historia i tradycje regionu. 
Kolejne spotkanie tym razem po stronie czeskiej zaplanowano na styczeń 2016r.

>>>
Dodano 30.10.2015
Lokalna Strategia Rozwoju

Szanowni Państwo 

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" ponownie zaprasza do czynnego udziału w pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) opracowywaną w nowej perspektywie programowania zaplanowanej do realizacji do 2022r. Będzie to dla nas jak i dla Państwa bardzo ważny dokument, określający dalsze kierunki rozwoju dla naszego obszaru. Tym samym przypominamy o możliwości kierowania uwag i czynnego udziału w pracach nad LSR na każdym etapie jej tworzenia. 

W zakładce "PROW 2014-2020 Konsultacje społeczne" mogą Państwo znaleźć infomacje wraz z bieżącą dokumentacją i analizami. 

Zapraszamy do współpracy w nastepujących formach: czynnego udziału w spotkaniach z przedtawicielami grupy roboczej, przesyłaniem udostępnianych na naszej stronie ankiet oraz do bezpośrednich spotkań w Biurze LGD. 

>>>
Dodano 01.10.2015
Ankiety PROW 2014-2020

Szanowni Państwo 

Poniżej przestwiamy Państwu ankietę związaną z towrzoną nową Lokalną Strategią Rozwoju PROW 2014-2020. Jezeli chcą Państwo wyrazić swoją opinię na temat dotychczasowej i planowanej działalności LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” oraz swoje potrzeby jako mieszkańcy gmin członkowskich (Głuszyca, Jedlina Zdrój, Nowa Ruda, Pieszyce, Walim) w nowym okresie programowania na lata 2014-2020 zachęcamy do jej wypełnienia. 

Ankieta jest anonimowa. 

ANKIETA >>>POBIERZ 

>>>
Dodano 19.08.2015
Dokumentacja ze spotkań konsultacyjnych

Szanowni Państwo 

Dokumentacja ze spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami ws przygowania Lokalnej Strategii Rozwoju znajduje się w zakładce PROW 2014-2020 - Spotkania konsultacyjne - podsumowania.

 

>>>
Dodano 04.08.2015
Spotkania konsultacyjne

        W związku z rozpoczęciem prac związanych z utworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” zaprasza do współpracy wszystkich mieszkańców obszaru.

Głównym cechą podejmowanych działań w nowym okresie programowania, w którym podejście Leader będzie realizowane w ramach szerszej koncepcji tzw. rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - jest umożliwianie i wspieranie prowadzenia oddolnych przedsięwzięć rozwojowych.

Tym samym przedstawiamy Państwu harmonogram spotkań w gminach, które od 2015r. wspólnie podjęły się współpracy i realizacji PROW na swoim terenie.

WALIM

11.08.2015 /WTOREK/  godz. 17:00

CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI W WALIMIU
UL. KOŚCIUSZKI 2        58-320 WALIM

PIESZYCE

20.08.2015 /CZWARTEK/   godz. 17:00

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA – CENTRUM KULTURY
UL. KOPERNIKA 37     58-250 PIESZYCE

GŁUSZYCA

24.08.2015 /PONIEDZIAŁEK/     godz. 17:00

CENTRUM KULTURY – MBP W GŁUSZYCY
UL. GRUNWALDZKA 26      58-340 GŁUSZYCA

NOWA RUDA     

03.09.2015 /CZWARTEK/    godz. 17:00

CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA W LUDWIKOWICACH KŁODZKICH
UL. FABRYCZNA 2      57-450 LUDWIKOWICE KŁODZKIE

JEDLINA-ZDRÓJ

17.09.2015 /CZWARTEK/    godz. 17:00

CENTRUM KULTURY W JEDLINIE-ZDROJU
UL. PIASTOWSKA 13      58-330 JEDLINA-ZDRÓJ

>>>
Dodano 09.07.2015
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Szanowni Państwo 

Informujemy, że w dniu 16-07-2015r. o godz.:17:00 w Biurze LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" w Jugowicach odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

Porządek obrad >>>> 

>>>
Dodano 18.06.2015
Zakończenie warsztatów ceramicznych i szklarskich

Szanowni Państwo 

uprzejmie informujemy, że w dniu 18-06-2015r. o godz. 16:30 odbędzie się uroczyste zakończenie warsztatów ceramicznych oraz warsztatów z artystycznych technik szklarskich, temat przewodni: ,,Sowa i wariacje na temat sowy''

Zapraszamy!

>>>
Dodano 18.06.2015
Wyjazd studyjny do Krainy Łęgów Odrzańskich

Szanowni Państwo 

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na wyjazd studyjny do Krainy Łęgów Odrzańskich w terminie 19-20.06.2015r.

Zadanie realizowane przez LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja PROW 2007-2013 dofinansowany z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Osoby chętne i na codzień zaangażowane w rozwój naszzego obszaru zapraszamy do uczestnictwa. Zgłoszenia prosimy kierować do Biura LGD pod nr telefonu: 74 87 161 50  

Program dwudniowej wizyty: 

1 dzień: 19-06-2015

Wyjazd spod Biura LGD w Jugowicach godz. 8:00

– Przyjazd uczestników do Ekomuzeum Cysterskiego w Lubiążu ~ prezentacja historii i oferty ekomuzeum, spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Lubiąż w Centrum Aktywności Lokalnej

– Spotkanie z przedstawicielami Partnerstwa „Kraina Łęgów Odrzańskich” ~ prezentacja grupy i jej oferty edukacyjnej

- Przerwa obiadowa 15.00

– „Szlak Odry” ~ prezentacja oferty turystyczno-rekreacyjnej Krainy Łęgów Odrzańskich

– Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Brodnie ~ prezentacja infrastruktury utworzonej w celu prowadzenia edukacji przyrodniczej na terenie wsi (modelowy przykład wykorzystania lokalnych zasobów na potrzeby edukacji regionalnej)

– Wizytacja winnic w Miękini ~ prezentacja lokalnych tradycji winiarskich oraz oferty winnicy - sposobu prowadzenia działalności oraz usług dla turystów

– Kolacja w miejscu zakwaterowania

2 dzień: 20-06-2015

8.00 – Śniadanie – Wyjazd w teren

– Wieś Dziewin ~ prezentacja oferty wsi tworzonej w ramach projektu ekomuzealnego, spotkanie z członkami Stowarzyszenia Aktywny Dziewin

– Wieś Trzcinica Wołowska ~ czynna ochrona przyrody sposobem na aktywizację lokalnej społeczności, spotkanie z członkami Stowarzyszenia proNatura

– Przerwa obiadowa

– „Pasja do zabytków w Głębowicach” ~ aktywizacja mieszkańców wokół dorobku Jana Adama de Garniera fundatora klasztoru w Głębowicach

– Ścinawa ~ stolica produktu lokalnego Krainy Łęgów Odrzańskich oraz turystyki śródlądowej na Szlaku Odry (prezentacja oferty)

– Podsumowanie wizyty studyjnej i wyjazd do domu

>>>
Dodano 10.06.2015
Walne Zabranie Członków Stowarzyszenia

Szanowni Państwo 

Informujemy, że w dniu 17-06-2015r. o godzinie 17:00 w Biurze LGD w Jugowicach,
ul. Dworzec PKP 1/3 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Partnerswto Sowiogórskie". 

Porządek obrad >>> pobierz 

>>>
Dodano 03.06.2015
Klinika Lalek - spektakl w Srebrnej Górze

W dniu 28 czerwca zapraszamy na spektakl do Srebrnej Góry. 

Oprócz widowiska, aktorzy przeprowadzą warsztaty teatralne z „animacji lalki”. Uczestnicy warsztatów: dzieci i młodzież poznają różne rodzaje lalek teatralnych: kukłę, pacynkę, jawajkę, marionetkę. Pod okiem aktorów lalkarzy sami spróbują trudnej sztuki animacji. Poprzez próby ożywienia martwych przedmiotów razem z profesjonalnymi aktorami, doświadczą niezwykłej zabawy.

 

>>>
Dodano 03.06.2015
Sowiogórski Festiwal Artystyczny

        W dniach 13-14 czerwca 2015 r. w Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich odbędzie się Sowiogórski Festiwal Artystyczny, czyli prawdziwe spotkanie ze sztuką. Impreza organizowana jest przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” przy współpracy z Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda. W pierwszym dniu festiwalu odbędą się otwarte warsztaty artystyczne pn. „Dziedzictwo kulturowe Gór Sowich”, w których udział wezmą zarówno dzieci, jak i dorośli. Do współpracy zaprosimy również wykwalifikowanych instruktorów plastyki i ceramiki. Podczas trwania warsztatów odwiedzający Muzeum będą mieli okazję obserwować artystów przy pracy oraz zapoznać się z tajnikami zaplecza artystycznego. 

>>>
Dodano 18.05.2015
Warsztaty autorskie z artystycznych technik ceramicznych i szklarskich

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w autorskich warsztatach z artystycznych technik ceramicznych i szklarskich, które poprowadzi wszechstronnie utalentowana artysta plastyk - Pani Katarzyna Karbownik-Urbańska.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są w Biurze LGD "Partnerstwo Sowiogóskie" - regulamin dostepny również w CKiT w Walimiu. 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. 

Regulamin wraz z kartą uczestnictwa >>> pobierz 

 

 

>>>
Dodano 27.04.2015
Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach z wypieku chleba i ciast

Zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do zgłaszania się na bezpłatne warsztaty tradycyjnego wypieku chleba. 

Pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Więcej szczegółów u Pana Grzegorza Czepila w Jadłodajni Finezja lub w Biurze LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" 539 972 140

Regulamin uczestnictwa >>>

>>>
Dodano 24.04.2015
Tradycje wypieków w Górach Sowich

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” pod patronatem Burmistrza Głuszycy Romana Głoda, przy współpracy Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy organizują w dniach 2-3 maja 2015 r. Święto Wypieków w ramach projektu Tradycje wypieków w Górach Sowich.  

W dniu 2 maja odbędą się warsztaty wypieku chleba w Jadłodajni „Finezja” w Głuszycy
i w piekarni przy Fundacji Katolicka Inicjatywa Berit.

Chętnych zapraszamy do uczestnictwa. Zgloszenie telefonicznie przyjmowane są w godzinach od 8:00 do 14:00 pod nr tel.: 74 87 161 50. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

O możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń. 

Druga część Głuszyckiego Święta wypieków będzie miała miejsce 3 maja w Parku Jordanowskim w godz. od 15.00 do 18.00. Tego dnia prezentowane i oceniane przez jury będą chleb i ciasta wykonane przez uczestników warsztatów.

Rozstrzygnięty zostanie Konkurs na Tort Domowego Wypieku.

W jury konkursu swój udział zapowiedzieli pan Henryk Frąckowiak ( „Frąckowiak- Piekarnie, Cukiernie” sp. z o.o.) oraz pani Hanna Jankowska ( cukiernia „Hanusia” Wałbrzych). Zaplanowano także konkurs „bicia piany”, pokazy dekoracji ciasteczek, degustację ciast, konkursy i zabawy dla dzieci.

Na scenie wystąpi zespół muzyczny.

Zgłoszenia do Konkursu na Tort Domowego Wypieku przyjmowane są w Centrum Kultury-Miejskiej Bibliotece Publicznej w terminie do 29 kwietnia 2015 r. do godz. 16.00 osobiście, telefonicznie: 74 8456 334 wew. 14 lub drogą mailową: ckmbp@interia.pl z dopiskiem: ,,Konkurs na Tort Domowego Wypieku”.

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulamin konkursu (w załączniku). Serdecznie zapraszamy Mieszkańców do uczestnictwa w konkursie i w Głuszyckim Święcie Wypieków.

>>>
Dodano 10.04.2015
Głuszyckie Święto Włókiennika

Szanowni Państwo 

           W dniu 19 kwietnia 2015 r. (niedziela) w Centrum Kultury-Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy odbędą się uroczyste obchody Święta Włókiennika. W tym dniu pragniemy upamiętnić osoby z terenu Gminy Głuszyca, które przez wiele lat były związane z przemysłem włókienniczym oraz powrócić do historii głuszyckiego włókiennictwa. Uroczystości towarzyszyć będzie otwarcie Izby Pamięci Włókiennictwa.

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”, Burmistrz Głuszycy Roman Głód i Dyrektor Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej Monika Rejman zapraszają Mieszkańców naszej Gminy do udziału w głuszyckim Święcie Włókiennika w dniu 19 kwietnia od godz. 16.00.

Uroczystość uświetni występ głuszyckiej orkiestry dętej pod batutą kapelmistrza pana Eugeniusza Lecia.

Dyrektor Centrum Kultury- MBP w Głuszycy Monika Rejman zwraca się z prośbą do Mieszkańców o wypożyczenie zdjęć, pamiątek z zakładów włókienniczych, które wyeksponowane zostaną w Izbie Pamięci Włókiennictwa.

>>>
Dodano 01.04.2015
Życzenia Świąteczne

Szanowni Państwo 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy składamy Państwu życzenia wielu radosnych chwil spędzonych w rodzinnym gronie przy wiosennie przystrojonym stole.

Zarząd LGD Partnerstwo Sowiogórskie
wraz z pracownikiem Biura

>>>
Dodano 26.03.2015
Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo

Beneficjenci PROW 2007-2013, którzy wykorzystali unijne środki na realizację projektów poprawiających jakość życia, mają teraz niepowtarzalną szansę na szeroką promocję swoich inwestycji. Takie możliwości stwarza ogólnopolska akcja promocyjna pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”.

Realizowana ona będzie w dniach 7–10 maja 2015 r. przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z większością instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi w Polsce. Wszystkich beneficjentów, których projekty spełniają wymagania regulaminu, chcę serdecznie zaprosić do udziału w II edycji Dni Otwartych i skorzystania z nadarzającej się, promocyjnej okazji. Możecie Państwo pokazać swoje osiągnięcia zachęcając mieszkańców i turystów do zwiedzania realizowanego przedsięwzięcia. Zachęcam także do zaproponowania odwiedzającym dodatkowych atrakcji, które uświetnią Waszą ofertę.

Co zrobić, aby wziąć w nich udział >>>>> czytaj więcej

>>>
Dodano 23.03.2015
Wyniki wykonanych czynności rozpoznania cenowego

Szanowni oferenci

Wyniki z przeprowadzonej procedury zapytań ofertowych dla zadań realizowanych do 06/2015 znajdą Państwo w zakładce Zaproszenia do składania ofert >> Aktualne oferty 

 

>>>
Dodano 18.03.2015
Ważna informacja dla Wnioskodawców PROW

Szanowni Państwo 

Uprzejmie informujemy o konieczności złożenia WoP dla wszystkich działań w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2015r. Złożenie wniosku o zwrot środków po terminie skutkować będzie odmową wypłaty pomocy. 

                                                                                             Zarząd LGD 

>>>
Dodano 03.03.2015
Ankiety monitorujące z okresu programowania 2007-2013

Szanowni Państwo 

Przypominamy o obowiązku składania ankiet monitorujących zarówno do Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" jak i do Instytucji Wdrażających z którymi bezpośrednio podpisywali Państwo umowy o dofinasowanie projektów. 

Obowiązek dotyczy środków otrzymanych w okresie od 2010r. do 2015 roku. 

Konieczność wypełnienia ankiety wynika z podpisanej przez Państwa umowy o przyznanie pomocy.

Ankietę monitorującą dla LGD beneficjent składa w wersji papierowej na adres korespondencyjny Biura LGD

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”

ul. Dworzec PKP 1/3                          58-321 Jugowice 

 w ciągu 14 dni od otrzymania płatności ostatecznej. 

Ankiety dostępna są w zakładce: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju >>>> Ankiety monitorujące. 

Tam znajdą Państwo również link do ankiet monitorujących dla poszczególnych działań - do IW składają Państwo inne formularze niż do LGD. 

Termin składania Ankiet monitorujących do IW podany jest w Instrukcji wypełniania wspomnianych dokumentów. 

>>>
Dodano 03.03.2015
„ODBLASKOWA SZKOŁA”

        W piątek 20 lutego, w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach, odbył się uroczysty finał akcji „Odblaskowa szkoła”.

     Patronat nad przedsięwzięciem objęła Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”, z Prezesem Stowarzyszenia Panią Aleksandrą Ignaszak na czele.

Celem akcji było podniesienie świadomości uczniów w zakresie bezpiecznego poruszania się w drodze do i ze szkoły oraz wyposażenie uczniów w elementy odblaskowe. Podjęte działanie było odpowiedzią na ustawowy obowiązek korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Podczas szkolnego finału akcji, przygotowanego przez Samorząd Szkolny i jego opiekuna panią Angelika Jaśkiewicz, uczniowie wysłuchali wystąpienia funkcjonariusza z Miejskiej Komendy Policji w Wałbrzychu - Tomasza Łabędzia. Następnie poznali wyniki konkursu plastycznego „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”, przeprowadzonego wśród uczniów klas pierwszych. Autorami najciekawszych prac zostali: Nikola Gumułka z kl. Ia, Jakub Hnatyszyn z kl. Ib oraz Natalia Niewiadomska z kl. Ia. Uczniowie kl. II uświetnili szkolną galę występem wokalnym, a klasy trzecie zaprezentowały autorskie wiersze i rymowanki, związane z tematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

             Zwieńczeniem części artystycznej było groteskowe przedstawienie przygotowane przez Samorząd Szkolny pt.: „ Pieszy, co grzeszy”. Na zakończenie uroczystości prezes LGD " Partnerstwo Sowiogórskie" - Pani Aleksandra Ignaszak wręczyła wszystkim uczniom i nauczycielom odblaskowe opaski, zwiększające bezpieczeństwo podczas pieszego poruszania się po drodze. Po przeprowadzonej akcji, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jugowicach - to bez wątpienia "Odblaskowa szkoła".

Tekst.: PSP w Jugowicach - Angelika Jaśkiewicz

>>>
Dodano 23.12.2014
Biuro LGD nieczynne do 06-01-2015r.

Szanowni Państwo

Informujemy, że Biuro LGD będzie nieczynne do 06-01-2015r.

>>>
Dodano 23.12.2014
Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

Wszystkim Państwu życzymy

Prawdziwie radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

Aby ten czas, spędzony w gronie rodziny i przyjaciół,

Napełnił Państwa spokojem i szczęściem.

Nowy Rok 2015 niech będzie natomiast czasem wszelkiej

pomyślności i spełnienia osobistych zamierzeń.

>>>
Dodano 28.11.2014
Wizyta studyjna - Góra - 09-12-2014

Szanowni Państwo

W dniu 9 grudnia 2014r. Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogóskie" organizuje wyjazd studyjny do partnera projektu współpracy - LGD "Ujście Baryczy".

      Podczas tego wydarzenia przedstawiciele naszej LGD będą mogli zapoznać się z postępem inwestycji realizowanych w ramach projektu "Turystyka Orężem Regionu". Pozwoli to lepiej poznać obszar pod kątem turystycznym, zacieśnić współpracę w ramach „projektu współpracy”. Do uczestnictwa w wyjeździe zapraszamy osoby zaangażowane w działalność na rzecz obszaru objętego LSR i współpracujace z LGD. 

Osoby z Gmin Głuszyca, Nowa Ruda, Stoszowice i Walim - na codzień zaangażowane w rozwój naszych miejscowości mogą zgłaszać się do dnia 08-12-2014r.

Wszystkich chętnych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z uwagi na ogranicznoną liczbę miejsc - udział w wyjeździe po potwierdzeniu przez pracownika Biura. 

Osoba do kontaktu: Iweta Głód - tel. 539 972 140 

program wizyty >>>>>

>>>
Dodano 02.09.2014
WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY

           Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" informuje, że w dniu 29-08-2014r. podpisana została kolejna umowa przyznania pomocy w ramach projektu "WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY" objętego PROW 2007-2013.

Partnerami projektu jest "Partnerstwo Sowiogórskie" oraz Lokalna Grupa Działania "Ujście Baryczy" Gmin Góra - Niechlów - Wąsosz.

Operacja pn. "Turystyka Orężem Regionu" obejmie inwestycje we wszystkich Gminach obydwu Partnerów. Blisko 200 000,00 zł. zostanie przeznaczone na budowę 19 wiat turystycznych na terenie LGD "Partnerstwa Sowiogórskiego" oraz budowę wiaty, wieży widokowo-obserwacyjnej i 2 siłowni napowietrznych na obszarze LGD "Ujścia Baryczy".

Lokalizacja inwestycji na terenie LGD "Partnerstwo Sowiogóskie":

• Gmina Nowa Ruda

– obręb Sokolec dz. nr 128/7 – 2 wiaty, 148/1 – 1 wiata, 154 – 2 wiaty

• Gmina Stoszowice

– obręb Rudnica dz. Nr 302/11; obręb Jemna dz. Nr 39; obręb Żdanów dz. Nr 34/3, obręb Srebrna Góra dz. Nr 479

• Gmina Walim

– obręb nr 3 Jugowice dz. Nr 114/1; obręb nr 1 Dziećmorowice: dz. Nr 31/4, dz. Nr 536/2; obręb nr 9 Walim: dz. Nr 282/2, dz. Nr 55/6

• Gmina Głuszyca

– obręb Sierpnica dz. Nr 176/2, obręb Łomnica dz. Nr 166/4; obręb Głuszyca Górna dz. Nr 332; obręb Kolce dz. Nr 79; obręb Grzmiąca dz. Nr 109/2

 

>>>
Dodano 29.08.2014
MOZART w 2 aktach - zapraszamy na koncert do Srebrnej Góry

            Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. ma zaszczyt i ogromną przyjemność zaprosić na koncert operowy "Mozart w 2 aktach i...", który odbędzie się w dniu


13 września 2014 r. na dziedzińcu Donjonu Twierdzy o godzinie 19:00.

         Na koncercie będą zaprezentowane utwory praktycznie tylko W. A. Mozarta. Będą zagrane genialne uwertury z jego najbardziej znanych oper tj. "Wesele Figara" , "Don Giovanni", "Cosi fan tutte" i "Ucieczka z Seraju". Docelowo chcemy widzów przeprowadzić przez akcje dwóch pierwszych oper - będzie wiele arii solowych i duetów zróżnicowanych charakterem. Mamy w planie także arię z opery "Orfeusz i Eurydyka" Ch. W. Glucka ("Chiamo cosi il mio bene cosi"), a także kilka utworów instrumentalnych Mozarta lub współcześnie mu żyjących kompozytorów. WYSTĄPI 33 OSOBOWA ORKIESTRA WRAZ Z SOLISTAMI.W przypadku opadów deszczu prosimy o zabranie parasolek, koncert odbędzie się nawet w niepogodę.

>>>
Dodano 12.08.2014
BIURO LGD NIECZYNNE

Szanowni Państwo

Informujemy, że w okresie od 13.08.2014r. do 26.08.2014r. Biuro LGD będzie nieczynne.

 

>>>
Dodano 08.07.2014
Zakończenie procedury naboru IX - Małe projekty

Szanowni Beneficjenci

Informujemy, że procedura oceny i wyboru wniosków dla naboru IX została zakończona. Wnioski o dofinansowanie w ramach operacji:

 • które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,
  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów”

zostały wybrane na mocy uchwał Posiedzenia Rady w dn. 25-06-2014r.

W stosunku do oceny Rady nie wniesiono odwołań tym samym Uchwały z dnia 25-06-2014 stały się ostateczne z dniem 05-07-2014r., tj. po upływie terminu przewidzianego na składanie odwołań.
Wnioski wraz z dokumentacją zostały przekazane do Instytucji Wdrażającej w dniu 09-07-2014r.:

- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

   Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Wydział Obszarów Wiejskich

   Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław

*********************************************************************

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01-08-2014r. ulega zmianie adres do korespondencji Biura Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie"

Nowy adres: ul. Dworzec PKP 1/3   58-321 Jugowice (Gmina Walim)

Adres siedziby pozostaje bez zmian podobnie jak numery telefonów kontaktowych (zakładka KONTAKT) 

                                                                                                   Zarząd LGD

 

>>>
Dodano 26.06.2014
Wyniki ocen Posiedzenia Rady - IX nabór

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu 25 czerwca 2014r. odbyło się Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach IX ostatniego naboru na operacje: Małe projekty - zakończonego w dniu 17-06-2014r.

Lista rankingowa dla działania Małe projekty >>>

>>>
Dodano 19.06.2014
Zapraszamy na otwarcie Wyspy Skarbów

Szanowni Państwo

Zapraszamy na otwarcie obiektu "Wyspa Skarbów Gór Sowich" wybudowanego przez Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Wsi "ECOEUROWIEŚ", które odbędzie się już 21-06-2014r. o godz. 16:00 w Dziećmorowicach (Nowa Wieś 155).

Projekt został zrealizowany w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (Małe projekty) dla Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie".

Więcej informacji o obiekcie >>>>

>>>>            >>>>>         >>>>>        >>>>>>        >>>>>        >>>>>>

>>>
Dodano 17.06.2014
Walne Zebranie Członków LGD "Partnerstwo Sowiogóskie"

Szanowni Państwo

Informujemy, iż Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" odbędzie się w dniu 25-06-2014r. o godz. 17:00 w Biurze LGD w Jugowie.

 

>>>
Dodano 17.06.2014
Posiedzenie Rady 25-06-2014r.

Szanowni Państwo

Informujemy, że Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach IX naboru odbędzie się 25 czerwca 2014r. o godz. 17:30 w Biurze LGD w Jugowie.

>>>
Dodano 17.06.2014
IX - ostatni nabór wniosków w ramach PROW

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu 17-06-2014r. zakończono IX - ostatni w okresie programowania 2007-2013 nabór wniosków na operacje Małe projekty.

W ramach konkursu złożono 5 wniosków o przyznanie pomocy.

lista wniosków >>>>

 

>>>
Dodano 23.05.2014
Zapraszamy na spektakl

Szanowni Państwo

Zapraszamy wszystkich serdecznie do Srebrnej Góry na spektakl "Fala" Teatru BRAMA z Goleniowa, który 30 maja 2014 r. wystąpi na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Awangardowych PESTKA 2014 w Jeleniej Górze,

natomiast 31 maja 2014 r. o godz. 19:00 wystąpi gościnnie w Srebrnej Górze (Aniołek)

więcej

>>>
Dodano 13.05.2014
Konkurs Wiedzy o Regionie Sowiogórskim rozstrzygnięty

Patrycja Hupało, Klaudia Tyka i Gracjan Łyczak - oto zwycięzcy dwuetapowego konkursu skierowanego do uczniów trzech gimnazjów z terenu Gór Sowich.

Celem organizowanego ze środków PROW przez Centrum Kultury-Miejską Bibliotekę Publiczną w Głuszycy przy współudziale gimnazjów: walimskiego, głuszyckiego i jugowskiego było przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego Gór Swoich, popularyzowanie historii i kultury regionu, rozwijanie wśród uczniów zainteresowań regionem Sowiogórskim: jego historią, zabytkami, życiem codziennym oraz kształcenie poczucia własnej tożsamości kulturowej i regionalnej, jak i integracja Gmin Sowiogórskich.

więcej

>>>
Dodano 13.05.2014
,,Dziedzictwo kulturowe Gór Sowich” - zakończono kolejny MP

         Pierwsza tego rodzaju publikacja na rynku wydawniczym miała nieprzypadkowo swoją promocję 8 maja. Autorami książki jest młodzież z trzech sowiogórskich gimnazjów, która zarejestrowała wśród swoich dziadków i sąsiadów wspomnienia dotyczące organizacji życia w regionie po 1945 roku.

           Powstanie książki jest efektem realizacji przez głuszyckie Centrum Kultury-Miejską Bibliotekę Publiczną w Głuszycy wraz z gimnazjami z trzech gmin: Walimia, Głuszycy i Jugowa projektu pn. ,,Promowanie i zachowanie dziedzictwa kulturowego Gór Sowich poprzez rejestrację i publikację opowieści wspomnieniowych pn. >>Dziedzictwo kulturowe Gór Sowich<< dotyczących organizacji życia po 1945 roku na terenie trzech gmin sowiogórskich” w ramach środków PROW pozyskanych za pośrednictwem LGD "Partnerstwo Sowiogórskie".

czytaj więcej

>>>
Dodano 09.05.2014
IX konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy 03-17.06.2014r.

Szanowni Państwo

        Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” działającego na terenie gmin: Głuszyca, Nowa Ruda, Stoszowice, Walim w ramach działania 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

OGŁASZA KONKURS TEMATYCZNY na składanie wniosków o przyznanie pomocy na następujące operacje:

1. które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe projekty,

limit dostępnych środków: 77 801,96 złotych – ostatni nabór

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 03.06.2014r do 17.06.2014r. do godz. 14:00

Zakres tematyczny operacji, które mogą być dofinansowane w ramach niniejszego naboru musi mieścić się w wymienionych celach i odpowiadających im przedsięwzięciach:

C.O 1: Inicjowanie, wspieranie i podejmowanie wspólnych działań służących poprawie infrastruktury regionu zwłaszcza turystycznej, technicznej i społecznej.

C.S. 1.2. Funkcjonowanie infrastruktury społecznej dostosowane do potrzeb aktywności lokalnej. Przedsięwzięcia:

• Budowa, modernizacja, remont i wyposażenie świetlic i obiektów kultury, adaptacja pomieszczeń i budynków na potrzeby ogólnospołeczne

MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze „Partnerstwa Sowiogórskiego”;

ul. Główna 83, 57 - 430 Jugów

w godz. 9.00 – 14.00 Tel./fax.: 74 87 16 150

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD (2 szt.).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ DOKUMENTY KONKURSOWE: formularze wniosków, instrukcje wypełniania wniosków, wykaz niezbędnych dokumentów, a także kryteria wyboru operacji dostępne są:

 •  w siedzibie LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”,
 •  na stronie internetowej www.partnerstwo.sowiogorskie.pl (w zakładce Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju > Dokumentacja do pobrania dla naboru IX), a także na stronach internetowych Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWD www.umwd.dolnyslask.pl

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1. Operacja musi być zgodna z: - warunkami wsparcia w ramach LSR

- co najmniej jednym celem ogólnym i szczegółowym z wymienionego zakresu tematycznego

2. Operacja musi uzyskać w ramach oceny za zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru:

- co najmniej 8 pkt. w ramach działania Małe projekty

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

c.o.- cel ogólny / c.s. – cel szczegółowy

>>>
Dodano 09.05.2014
Zakończenie procedury naboru VIII/2014

Szanowni Beneficjenci

Informujemy, że procedura oceny i wyboru wniosków dla naboru VIII została zakończona. Wnioski o dofinansowanie w ramach operacji:

 • które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,
  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów”
 • które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
  312Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

zostały wybrane na mocy uchwał Posiedzenia Rady w dn. 09-04-2014r.

W stosunku do oceny Rady nie wniesiono odwołań w związku z czym wnioski wraz z dokumentacją zostały przekazane do Instytucji Wdrażających w dniu 30-04-2014r.

Małe projekty:

- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

   Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Wydział Obszarów Wiejskich

   Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu;

  ul. Giełdowa 8; 50 - 438 Wrocław

>>>
Dodano 28.04.2014
Biuro LGD nieczynne od 01-05.05.2014

Informujemy, że Biuro LGD będzie nieczynne w okresie od 01-05.05.2014r.

Zapytania prosimy kierować na ades: biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl. Odpowiemy po 6 maja 2014r.

>>>
Dodano 09.04.2014
Wyniki ocen Posiedzenia Rady

Szanowni Państwo

W dniu 9 kwietnia 2014r. odbyło się Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach VIII naboru zakończonego w dniu 31-03-2014r.

Poniżej przedstwiamy wyniki dla poszczególnych działań:

Lista rankingowa dla działania:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw >>>

Lista rankingowa wniosków dla działania:

Małe projekty >>>

>>>
Dodano 01.04.2014
Posiedzenie Rady

Szanowni Państwo

Informujemy, że Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków złożonych w bieżącym naborze (17-31.03.2014r.) odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2014 o godz.17:00 w Biurze LGD w Jugowie.

>>>
Dodano 31.03.2014
Zamknięcie konkursu

Szanowni Państwo

Informujemy, że w ramach bieżącego konkursu przyjęto ogółem 12 wniosków:

 • 3 wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Lista złożonych wniosków >>> pobierz

 • 9 wniosków o przyznanie pomocy Oś 4 Leader w ramach PROW 2007 – 2013 Działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Lista złożonych wniosków >>> pobierz

>>>
Dodano 27.02.2014
BEZPŁATNE SZKOLENIE - TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 10-03-2014

              Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” w związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków (od 17.03.2014r. do 31.03.2014r. ) na Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju,

tj. na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

informuje o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla potencjalnych i obecnych beneficjentów

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA: 10 MARZEC 2014 ROKU GODZ. 12:00

Biuro „Partnerstwa Sowiogórskiego” ul. Główna 83, 57 - 430 Jugów

Biuro czynne: pn – pt w godz. 7.30 – 15.30 Tel/fax.: 74 87 16 150

Szkolenie skierowane jest dla potencjalnych oraz obecnych wnioskodawców celem zapoznania ze specyfikacją i zagadnieniami dotyczącymi przygotowania i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie o możliwości uczestnictwa zostanie przekazane pocztą elektroniczną bądź drogą telefoniczną na wskazany w zgłoszeniu kontakt.

Zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie formularza deklaracji uczestnictwa.

TERMIN I TRYB SKŁADANIA DEKLARACJI: 6 marzec 2014 roku do godz. 13:00

 • Za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie www.partnerstwo.sowiogorskie.pl i przesłanie go na: nr fax.: 74 87 16 150 lub na adres e-mail: iweta@partnerstwo.sowiogorskie.pl

Program szkolenia: pobierz >>>

• Powitanie i wskazanie podstaw prawnych dotyczących działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” oraz działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 10 minut;

• Warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - kryteria dostępu, wpisanie się planowanej do podjęcia bądź rozwinięcia działalności w kody Polskiej Klasyfikacji Działalności objęte wsparciem finansowym, wykonalność techniczno – ekonomiczna projektu – 55 minut;

• Rodzaj i zakres kosztów kwalifikowalnych inwestycji – bardzo szczegółowe omówienie rodzaju kosztów kwalifikowalnych możliwych do poniesienia w ramach obydwóch działań z uwzględnieniem niuansów proceduralnych i sposobu weryfikacji wniosków przez Instytucję Wdrażającą. Szczególny nacisk dotyczy inwestycji budowlanych – uwagi dotyczące poprawnego opracowania dokumentacji projektowo – pozwoleniowej (kategorie obiektów, na które możliwe jest wsparcie finansowe) oraz kosztorysu – 45 minut;

• Szczegółowe omówienie i analiza przykładowego wniosku i Ekonomicznego Planu Operacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na najczęściej popełniane przez Beneficjentów błędy – 60 minut;

• Inne dokumenty niezbędne do pozytywnej weryfikacji wniosku przez Instytucję Wdrażającą – 15 minut; • Cele Lokalnej Grupy Działania oraz kryteria wyboru operacji wynikające z Lokalnej Strategii Rozwoju – 30 minut;

• Zakończenie i podsumowanie szkolenia – 10 minut.

W trakcie szkolenia przewidziane konsultacje oraz pytania do omawianych zagadnień.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, koszty dojazdu pokrywa uczestnik.

*********************************************************************

>>>
Dodano 24.02.2014
BEZPŁATNE SZKOLENIE - MAŁE PROJEKTY 11-03-2014

                Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” w związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków (od 17.03.2014r. do 31.03.2014r.) na Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, tj. na operacje:

- które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów”

informuje o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla potencjalnych oraz obecnych beneficjentów

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA: 11 MARZEC 2014 ROKU GODZ. 11:00

Biuro „Partnerstwa Sowiogórskiego” ul. Główna 83, 57 - 430 Jugów

Biuro czynne: pn – pt w godz. 7.30 – 15.30 Tel/fax.: 74 87 16 150

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie o możliwości uczestnictwa zostanie przekazane pocztą elektroniczną bądź drogą telefoniczną na wskazany w zgłoszeniu kontakt.

Szkolenie skierowane jest dla potencjalnych wnioskodawców celem zapoznania ze specyfikacją i zagadnieniami dotyczącymi przygotowania i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji: Małe projekty

Zainteresowanych udziałem prosimy o obowiązkowe wypełnienie formularza deklaracji uczestnictwa.

TERMIN I TRYB SKŁADANIA DEKLARACJI: 7 marzec 2014 roku do godz. 13:00

Za pośrednictwem formularza >>>> pobierz formularz deklaracji uczestnictwa

 • na nr fax.: 74 87 16 150
 • na adres e-mail: iweta.glod@partnerstwo.sowiogorskie.pl

PROGRAM SZKOLENIA : >>> pobierz program (PDF)

11:00 – 11:10 – Przywitanie i omówienie programu;

11:10 – 11:20 – Co to jest Leader, LGD i LSR, w ramach PROW 2007-2013;

11:20 – 11:45 - Lokalna Strategia Rozwoju – „małe projekty” a cele oraz przedsięwzięcia, lokalne kryteria wyboru operacji, harmonogram konkursów;

11:45 – 12:30 - Zasady i reguły wsparcia dla operacji „małe projekty” - Beneficjenci, Warunki i tryb przyznania pomocy, Koszty kwalifikowane oraz niekwalifikowane, Wysokość dofinansowania;

12:30 – 12:45 – przerwa;

12:45 – 13:30 – Omówienie zakresu zadań możliwych do sfinansowania w ramach operacji „małe projekty”;

13:30 – 14:15 – Omówienie najważniejszych zasad dotyczących rozliczania projektów – konstrukcja Wniosku o płatność, zasady opisywania rachunków, etc.;

14:15 – 14:30 – przerwa;

14:30 – 15:15 – Warsztaty i konsultacje – omówienie formularzy wniosku dla operacji „małe projekty”, omówienie załączników oraz jego wypełnianie – omówienie najczęściej popełnianych błędów przy realizacji i rozliczaniu projektów, konsultacje pomysłów na operacje w ramach „małych projektów”;

15:15 – zakończenie szkolenia.

>>>
Dodano 20.02.2014
VIII Konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy 17-31.03.2014

         Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” działającego na terenie gmin: Głuszyca, Nowa Ruda, Stoszowice, Walim w ramach działania 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

OGŁASZA KONKURS TEMATYCZNY na składanie wniosków o przyznanie pomocy na następujące operacje:

1. które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe projekty,

limit dostępnych środków: 179 842,21 złotych;

2. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – ostatni nabór

limit dostępnych środków: 215 000,00 złotych;

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

                 od 17.03.2014r do 31.03.2014r. do godz. 14:00

Zakres tematyczny operacji, które mogą być dofinansowane w ramach niniejszego naboru musi mieścić się w wymienionych celach i odpowiadających im przedsięwzięciach:

C.O 1: / C.S. 1.2. Funkcjonowanie infrastruktury społecznej dostosowane do potrzeb aktywności lokalnej.

Przedsięwzięcia:

• Budowa, modernizacja, remont i wyposażenie świetlic i obiektów kultury, adaptacja pomieszczeń i budynków na potrzeby ogólnospołeczne

• Wykorzystanie energii odnawialnej w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej

C.O. 3: / C.S. 3.2 Aktywna ochrona walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych regionu Gór Sowich.

Przedsięwzięcia:

• Podnoszenie wiedzy o krajobrazie, przyrodzie regionu i historii regionu poprzez szkolenia, publikacje, strony internetowe

C.O. 5: / C.S. 5.2. Rozwój produktów i usług lokalnych opartych o zasoby regionu.

Przedsięwzięcia:

• Budowa, adaptacja i wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do sprzedaży usług lokalnych lub tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych

MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze „Partnerstwa Sowiogórskiego”;

ul. Główna 83, 57 - 430 Jugów w godz. 9.00 – 14.00

Tel./fax.: 74 87 16 150

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD (2 szt.).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ DOKUMENTY KONKURSOWE:

formularze wniosków, instrukcje wypełniania wniosków, wykaz niezbędnych dokumentów, a także kryteria wyboru operacji dostępne są:

 •  w siedzibie LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”,
 •  na stronie internetowej www.partnerstwo.sowiogorskie.pl (w zakładce Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju > Dokumentacja do pobrania dla naboru VIII), a także na stronach internetowych Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWD www.umwd.dolnyslask.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1. Operacja musi być zgodna z:

- warunkami wsparcia w ramach LSR

- co najmniej jednym celem ogólnym i szczegółowym z wymienionego zakresu tematycznego

2. Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru:

- co najmniej 8 pkt. w przypadku działania Małe projekty

- co najmniej 6 pkt. w przypadku działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

c.o.- cel ogólny / c.s. – cel szczegółowy

>>>
Dodano 20.12.2013
Biuro LGD nieczynne 23.12.2013-27.12.2013

Informujemy, że w dniach 23.12.2013 - 27.12.2013r. Biuro LGD będzie nieczynne.

                                                                                  Zarząd LGD

>>>
Dodano 20.12.2013
Zakończenie naboru VII

Szanowni Państwo

Informujemy, że wnioski złożone do naboru VII w okresie 21-10-2013 - 05.11.2013r. zostały przekazane w dniu 19-12-2013r. do Instytucji Wdrażającej.

Lista rankingowa wniosków MP >>>>

Lista rankingowa wniosków OiRW >>>>

>>>
Dodano 09.12.2013
II Posiedzenie Rady do naboru VII

Szanowni Państwo

Informujemy, że II Posiedzenie Rady dotyczące ponownej oceny wniosków w stosunku do operacji, co do których wpłynęły odwołania w ramach działania Małe projekty - odbędzie się 17 grudnia 2013r. o godz.: 17:00 w Biurze LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" ul. Główna 83 w Jugowie.

                                                                                           Przewodniczący Rady

>>>
Dodano 21.11.2013
Listy wybranych wniosków

Szanowni Państwo

W dniu 20 listopada 2013r. odbyło się Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach VII naboru wniosków, zakończonego w dniu 05-11-2013r.

Poniżej przedstwiamy wyniki dla poszczególnych działań:

Lista rankingowa dla działania:

Lista rankingowa wniosków dla działania:

 

>>>
Dodano 12.11.2013
Posiedzenie Rady LGD 20-11-2013

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków z zakończonego w dniu 05-11-2013r. naboru odbędzie się 20-11-2013r. (środa) o godz. 17:00 w Biurze LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" w Jugowie przy ul. Głównej 83.

                                                                                   Przewodniczący Rady

 

>>>
[1] 2

ZAKOŃCZENIE KONKURSU

               W dniu 27.03.2013r. zakończono konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji: które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe projekty W ramach konkursu przyjęto ogółem 12 wniosków na łączną kwotę 370 802,41 zł. 

Lista złożonych wniosków  >>> pobierz

************************************************************

************************************************************

Szanowni Państwo

                Zapraszamy do lektury nowego wydania Biuletynu SOWIOgórskiego promującego nasz obszar.

                                     Pobierz BIULETYN >>>>>>>>>>

 

Dodano 19.03.2013
Zimowa Amatorska Liga Siatkówki zakończona

          Na zakończenie rozgrywek Zimowej Amatorskiej Ligi Siatkówki spotkały się ze sobą zespoły Porywaczy Ciał i Bezimiennych. Zgodnie z przewidywaniami lider wygrał gładko 3:0 (25:19, 25:16, 25:16), kończąc tym samym ligę bez porażki. Po meczu odbyła się ceremonia wręczenia nagród dla poszczególnych zespołów. Wszystkie ekipy otrzymały piłki siatkowe, pamiątkowe medale, dyplomy, ceramiczne statuetki sowy oraz talony na małe co nieco w Pubie Max. Na zwycięzców - Porywaczy Ciał - czekała nagroda główna, ufundowana przez wójta Sławomira Karwowskiego. Był to kilkudniowy, wakacyjny wyjazd dla całej drużyny do zaprzyjaźnionej gminy Giżycko. Podczas pobytu na Mazurach sportowcy oprócz odpoczynku i zwiedzania będą mieli także do rozegrania kilka spotkań siatkarskich, w tym rewanżowe mecze z drużyną Wicher Wilkasy, która niedawno gościła w gminie Nowa Ruda. Dodatkową nagrodą ufundowaną przez wójta był komplet strojów sportowych dla triumfatorów ligi. Organizatorzy ligi nie zapomnieli także o sędziach (H. Kozaczka, E. Kozłowicz, R. Górski, R. Terlecki, J. Zieliński) oraz przedstawicielach mediów (T. Daszkiewicz, T. Druciak), którzy z rąk dyrektora Centrum Kultury Piotra Postrożnego także otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy.

>>>
Dodano 19.03.2013

           W minioną niedzielę (17 marca) sala widowiskowa Centrum Kultury w Ludwikowicach Kłodzkich niemal pękała w szwach, a to wszystko za sprawą zorganizowanej po raz 17-sty Sowiogórskiej Wystawy Stołów Wielkanocnych. Swoje arcydzieła w postaci ozdób świątecznych, dekoracji, palm wielkanocnych a także różnorodnych potraw zaprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Nowa Ruda. Dołączyły do nich stoły wielkanocne wykonane przez Zespół Szkół Agrotechnicznych z Bożkowa oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Nowej Rudy.

>>>
Dodano 15.03.2013
SOWIOGÓRSKI MISTRZ JAJA

Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu zaprasza na kulinarny konkurs wielkanocny Sowiogórski Mistrz Jaja w dniu 21 marca 2013r. o godz. 12:00

 

>>>
Dodano 04.03.2013
Szkolenie 05-03-2013

Szanowni Państwo

Informujemy, że szkolenie planowane na dzień 05-03-2013 r. (WTOREK - godz. 10:00) dotyczące Małych projektów odbędzie się w siedzibie LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" przy ul. Kasprowicza 47 w Ludwikowicach Kłodzkich.

                                                                                               Biuro LGD

>>>
Dodano 20.02.2013
ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU

           Informujemy, iż od dnia 31.01.2013r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, które będzie obowiązywało Wnioskodawców od marcowego naboru.

Najważniejsze zapisy dotyczące Beneficjentów Małych projektów to min.:

• Zmiana wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 wynosi obecnie 200 tyś. złotych na jednego beneficjenta, z tym że w przypadku beneficjenta, który może ubiegać się o pomoc finansową w ramach działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17 i 18 ustawy (17) różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; 18) tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw) limit ten wynosi 50 tys. złotych na jednego beneficjenta

• Zmiana wysokości pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu, która nie może być wyższa niż 50 tyś. złotych

>>>
Dodano 20.02.2013
Bezpłatne szkolenie - Małe projekty

                Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” w związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków (11.03.2013r. do 27.03.2013r.) na Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, tj. na operacje: - które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów” informuje o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów oraz obecnych wnioskodawców.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA: 5 MARCA 2013 ROKU GODZ. 10:00

Biuro „Partnerstwa Sowiogórskiego”

ul. Kasprowicza 47,57 - 450 Ludwikowice Kłodzkie

Biuro czynne: pn – pt w godz. 7.30 – 15.30

Tel/fax.: 74 87 16 150

LGD „Partnerstwo Sowiogórskie zastrzega sobie zmianę miejsca przeprowadzenia szkolenia w zależności od ilości chętnych uczestników, o czym poinformuje na stronie internetowej najpóźniej 4 marca 2013r. do godz. 12:00

Szkolenie skierowane jest dla wnioskodawców celem zapoznania ze specyfikacją i zagadnieniami dotyczącymi przygotowania i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji: Małe projekty.

Zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie formularza deklaracji uczestnictwa.

TERMIN I TRYB SKŁADANIA DEKLARACJI: 4 marca 2013 roku do godz. 10.00

PROGRAM SZKOLENIA : >>> pobierz program (PDF)

10:00 – 10:10 – Przywitanie i omówienie programu;

10:10 – 10:30 – Co to jest Leader, LGD i LSR, w ramach PROW 2007-2013;

10:30 – 11:00 - Lokalna Strategia Rozwoju – „małe projekty” a cele oraz przedsięwzięcia, lokalne kryteria wyboru operacji, harmonogram konkursów;

11:00 – 12:00 - Zasady i reguły wsparcia dla operacji „małe projekty” - Beneficjenci, Warunki i tryb przyznania pomocy, Koszty kwalifikowane oraz niekwalifikowane, Wysokość dofinansowania;

12:00 – 12:15 – przerwa;

12:15 – 13:00 – Omówienie zakresu zadań możliwych do sfinansowania w ramach operacji „małe projekty”;

13:00 – 13:45 - Omówienie najważniejszych zasad dotyczących rozliczania projektów – konstrukcja Wniosku o płatność, zasady opisywania rachunków, etc.; 13:45 – 14:00 – przerwa;

14:00 – 16:30 – Warsztaty i konsultacje – omówienie formularzy wniosku dla operacji „małe projekty”, omówienie załączników oraz jego wypełnianie – omówienie najczęściej popełnianych błędów przy realizacji i rozliczaniu projektów, konsultacje pomysłów na operacje w ramach „małych projektów”;

16:30 – zakończenie szkolenia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, koszty dojazdu pokrywa uczestnik.

>>>
Dodano 11.02.2013
V konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy 11.03-27.03.2013r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” działającego na terenie gmin: Głuszyca, Nowa Ruda, Stoszowice, Walim w ramach działania 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

OGŁASZA KONKURS

na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje:

1. które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe projekty,

limit dostępnych środków: 200 000,00 złotych;

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 11.03.2013r. do 27.03.2013r.

MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze „Partnerstwa Sowiogórskiego”; ul. Kasprowicza 47, 57 - 450 Ludwikowice Kłodzkie w godz. 9.00 – 14.00

Tel./fax.: 74 87 16 150

UWAGA!

Prosimy o składanie wniosków w następującej formie:

1. Oryginał wniosku z wersją elektorniczną dla Instytucji Wdrażającej

2. Kopia wniosku z wersją elektroniczną dla LGD

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ DOKUMENTY KONKURSOWE:

formularze wniosków, instrukcje wypełniania wniosków, wykaz niezbędnych dokumentów, a także kryteria wyboru operacji dostępne są:

 • w siedzibie LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”,
 • na stronie internetowej www.partnerstwo.sowiogorskie.pl w zakładce Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju >> dokumenty do pobrania (zobacz - V nabór 10/2012),
 • a także na stronach internetowych Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

 Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1. Operacja musi być zgodna z:

- warunkami wsparcia w ramach LSR

- co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR

- co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR

2. Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru co najmniej 8 pkt.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

**************************************************************************

>>>
Dodano 11.12.2012
Zakończono procedurę wyboru wniosków IV konkursu 10/2012

Szanowni Beneficjenci

W dniu 11 grudnia 2012r. odbyło się II Posiedzenie Rady dotyczące rozpatrzenia odwołań i ustalenia ostatecznych list operacji wybranych do finansowania w ramach poszczególnych działań.

Na mocy podjętych uchwał z dnia 8 listopada 2012r. oraz 11 grudnia 2012r. sporządzone zostały stosowne listy, ktore wraz z wnioskami o przyznanie pomocy w dniu 12.12.2012r. zostaną przekazane do właściwych Instytucji Wdrażających:

1. Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi 

- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

   Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Wydział Obszarów Wiejskich

   Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław

2. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu;

  ul. Giełdowa 8; 50 - 438 Wrocław

I. Lista operacji: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw >>> pobierz

II. Lista operacji: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej >>> pobierz

III. Lista operacji: Odnowa i rozwój wsi >>> pobierz

IV. Lista operacji: Małe projekty >>> pobierz

>>>
Dodano 03.12.2012
Posiedzenie Rady LGD 11-12-2012

Informujemy, iż w dniu 11-12-2012 o godz. 16:00 w Biurze LGD odbędzie się Posiedzenie Rady LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" dotyczące rozpatrzenia odwołań od oceny wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

                                                                             Zarząd

>>>
Dodano 12.11.2012
Biuro LGD nieczynne od 13-11-2012 do 07-12-2012

Informujemy, że Biuro LGD od dnia 13-11-2012 do 07-12-2012r. będzie nieczynne.

W sprawach bardzo pilnych prosimy o przesyłanie korespondencji na adres e-mail: biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl

W pozostałych sprawach prosimy kierowanie korespondecji na adres siedziby:

Biuro LGD "Partnerstwo Sowiogórskie"

ul. Kasprowicza 47

57-450 Ludwikowice Kłodzkie

 

>>>
Dodano 09.11.2012
Listy rankingowe wniosków dla działań 311,312, Odnowa i rozwój wsi oraz MP

Szanowni Beneficjenci

Informujemy, iż wnioski o dofinansowanie w ramach operacji:

1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312:
   "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

2. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311:
   „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

3. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:
    „Odnowa i rozwój wsi”

4. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają
    się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów”

zostały wybrane na mocy uchwał Posiedzenia Rady w dn. 08.11.2012r.

W ramach czwartego naboru zorganizowanego przez LGD przyjęto łącznie 24 wnioski,
z czego na mocy podjętych uchwał 16 wniosków zostało wybranych do finansowania. 

Listy rankingowe wniosków sporządzonych w ramach operacji:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw >>>pobierz

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej >>>pobierz

Odnowa i rozówj wsi >>> pobierz

Małe projekty >>>pobierz

>>>

Bezpłatne szkolenie dla Beneficjentów 26-09-2012 godz.: 10:00

Szanowni Państwo Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” informuje, iż planowane szkolenie dla działań:

- Małe projekty oraz

- Odnowa i rozwój wsi

odbedzie się w siedzibie Stowarzyszenia LGD,

tj. ul. Kasprowicza 47

57- 450 Ludwikowice Kłodzkie

Sala konferencyjna (parter)

Dojazd z drogi głównej od Ludwikowic Kłodzkich

- kierunek w lewo na Sokolec - 200 m za Harendą po lewej stronie

************************************************************

Bezpłatne szkolenie dla Beneficjentów 18-09-2012 godz.: 10:00

Szanowni Państwo Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” informuje, iż planowane szkolenie dla działań: 

- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 odbedzie się w siedzibie Stowarzyszenia LGD,

tj. ul. Kasprowicza 47

57- 450 Ludwikowice Kłodzkie

Sala konferencyjna (parter)

Dojazd z drogi głównej od Ludwikowic Kłodzkich

- kierunek w lewo na Sokolec - 200 m za Harendą po lewej stronie.

*************************************************************

Dodano 10.09.2012
IV Konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy 10/2012

         Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” działającego na terenie gmin:

Głuszyca, Nowa Ruda, Stoszowice, Walim

w ramach działania 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

OGŁASZA KONKURS na składanie wniosków o przyznanie pomocy na następujące operacje:

1. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311  
   „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
                                                     limit dostępnych środków: 391 428,50 złotych;

2. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312
   „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
                                                     limit dostępnych środków: 199 429,00 złotych;

3. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:
    „Odnowa i rozwój wsi”,
                                                      limit dostępnych środków: 524 468,00 złotych

4. które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają
   się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe projekty,
                                                     limit dostępnych środków: 436 460,82 złotych;

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

od 08.10.2012r. do 29.10.2012r. do godz. 12:00

MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze „Partnerstwa Sowiogórskiego”; ul. Kasprowicza 47, 57 - 450 Ludwikowice Kłodzkie w godz. 9.00 – 14.00 Tel./fax.: 74 87 16 150

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ DOKUMENTY KONKURSOWE:

formularze wniosków, instrukcje wypełniania wniosków, wykaz niezbędnych dokumentów, a także kryteria wyboru operacji dostępne są:

 • w siedzibie LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”,
 • na stronie internetowej www.partnerstwo.sowiogorskie.pl w zakładce Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju >> dokumenty do pobrania (zobacz - IV nabór 10/2012),
 • a także na stronach internetowych Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1. Operacja musi być zgodna z:

- warunkami wsparcia w ramach LSR

- co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR

- co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR

2. Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru:

- co najmniej 8 pkt. w przypadku działania Małe projekty

– co najmniej 5 pkt. w przypadku działania „Odnowa i rozwój wsi”

- co najmniej 6 pkt. w przypadku działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

>>>
Dodano 06.09.2012
BEZPŁATNE SZKOLENIA - IV konkurs na składanie wniosków

W związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków (od 08.10.2012r.
do 29.10.2012r.)
na Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, tj. na operacje,

1. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311    
    „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
,

2. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312
    „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,

3. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:
    „Odnowa i rozwój wsi”,

4. które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają
    się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe projekty,

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” informuje o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach dla potencjalnych beneficjentów

                                                            pobierz ogłoszenie o konkursie >>>>> PDF

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:

18 WRZEŚNIA 2012 ROKU GODZ. 10.00 - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

26 WRZEŚNIA 2012 ROKU godz. 10.00 - Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi

Biuro „Partnerstwa Sowiogórskiego” ul. Kasprowicza 47, 57 - 450 Ludwikowice Kłodzkie Biuro czynne: pn – pt w godz. 7.30 – 15.30 Tel/fax.: 74 87 16 150

„Partnerstwo Sowiogórskie" zastrzega sobie zmianę miejsca przeprowadzenia szkolenia
w zależności od ilości chętnych uczestników, o czym poinformuje na stronie internetowej www.partnerstwo.sowiogorskie.pl

                                                więcej informacji oraz formularze zgłoszeń >>>>>>>

>>>

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

                         Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" informuje, że w dniu 10 maja 2012r. o godz. 15.00 w Biurze LGD odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

                                                                                                        Zarząd

Dziki Styl Company - 8 MAJA 2012

W drugim tygodniu maja 2012 roku na zaproszenie Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie, w sali widowiskowej MOK wystąpią zwycięzcy programu You Can Dance - grupa Dziki Styl Company.

Tancerze przyjadą ze spektaklem "Dzieci Innego Boga", który w niezwykły sposób przedstawia problematykę uzależnień wśród ludzi młodych.

8 maja w godzinach porannych odbędą się pokazy zorganizowane dla młodzieży szkolnej, natomiast o godzinie 18.00 zapraszamy na spektakl dla pozostałych mieszkańców miasta i gminy.

Wstęp 15 zł, bilety do nabycia w MOK (Nowa Ruda) oraz CKGNR (Ludwikowice Kłodzkie).

Artyści z grupy Dziki Styl Company przyjadą jednak do Nowej Rudy nie tylko ze względu na występ, ale głównie na potrzeby promocji Festiwalu Sztuk Metafizycznych.

Lipiec 2013 roku (tak tak, to nie pomyłka) przyniesie niesamowite, bezprecedensowe i bardzo niekonwencjonalne wydarzenie artystyczne, które odbędzie się na przestrzeni 2 tygodni głównie na terenie Nowej Rudy i Ludwikowic Kłodzkich. Mowa o "I Festiwalu Sztuk Metafizycznych", którego organizatorami jest grupa ludzi pod przewodnictwem Pana Macieja Pawłowskiego - pomysłodawcy festiwalu, wieloletniego kierownika Teatru Muzycznego "Roma" w Warszawie, twórcy muzyki do wielu musicali i przedstawień teatralnych. Nieprzypadkowo patronat artystyczny nad tym wydarzeniem objęło szereg znanych osobistości ze świata szeroko rozumianej kultury (mi. Greg Zgliński, Robert Więckiewicz, Jaga Hupało, Gabriela Muskała). W organizację tego wielkiego przedsięwzięcia włączyły się także dwie zaprzyjaźnione instytucje - Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda oraz Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie.

Aby Festiwal mógł rozkwitnąć pełnią barw w roku przyszłym, organizatorzy rozpoczęli przygotowania już jesienią 2011 roku - tego bowiem wymaga formuła nadana temu wydarzeniu. Chodzi głównie o ogłoszenie konkursów, które rozpoczną się już w maju 2012 roku, a ich finałem będzie przyszłoroczny festiwal.

Pierwszym efektem naszych wspólnych prac będzie konferencja prasowa, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele największych, polskich mediów, przedstawiciele potencjalnych sponsorów, mecenasów, a także media lokalne. Jednym z elementów konferencji będzie także przyjazd i występ grupy tanecznej Dziki Styl Company - zwycięzców popularnego, telewizyjnego show You Can Dance. Podczas wizyty grupa zaprezentuje spektakl pt. "Dzieci Innego Boga". W sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbędą się zarówno pokazy dla uczniów szkół z terenu miasta i gminy Nowa Ruda, jak i otwarty spektakl dla pozostałych mieszkańców. Już dziś serdecznie zapraszamy na to wydarzenie.

7 maja 2012 - godz. 14.00 Konferencja Prasowa - sala widowiskowa MOK w Nowej Rudzie

8 maja 2012 - godz. 18.00 Spektakl taneczny "Dzieci Innego Boga" - sala widowiskowa MOK w Nowej Rudzie, bilet 15 zł

Więcej informacji pod numerami: 74 872 4484 (MOK) 74 872 2084 (CKGNR)

Szanowni Wnioskodawcy - ważna informacja

            Przypominamy, iż zgodnie z procedurą przyjmowania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach wdrażania LSR - zawartą w Lokalnej Strategii Rozwoju, jak również zgodnie z przekazywanymi informacjami na szkoleniach i podczas doradztwa w Biurze -

wnioski składamy w dwóch egzemplarzach (od godziny 9.00 do 14.00, a w ostatni dzień, tj. 23.04.2012r. do godz. 12.00):

- oryginał wypełniony komputerowo z podaniem spisu treści i liczby załaczników oraz

- kopia wniosku z załącznikami

upoważniona osoba wydaje Wnioskodawcy potwierdzenie przyjęcia wniosku.

Ponadto dla operacji w ramach MP Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia wersji elektronicznej wniosku, na której widniejąca suma kontrolna musi być zgodna z sumą kontrolną wersji papierowej.

Dla działań 311 i 312 prosimy o wersję elektroniczną EPO oraz uzasadnienia zgodności z celami i kryteriami wyboru jako załączniki nieobowiązkowe.

                                                        Dziękujemy

                                                                                          Biuro LGD

 

 

Sowiogórski Nordic Walking

Zgodnie z zeszłorocznymi obietnicami, Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda zaprasza wszystkich amatorów spacerów z kijkami na drugi cykl zawodów pn.

"Sowiogórski Nordic Walking"

W tym roku spotkamy się 4 razy na przestrzeni wiosny i lata.

Zabawę rozpoczniemy już 3 maja, na trasie wokół Schroniska "Orzeł" w Sokolcu.

Druga odsłona zawodów odbędzie się miesiąc później - 2 czerwca pętlą na Przełęczy Jugowskiej.

Dwa miesiące później, 5 sierpnia spotkamy się w "Harendzie" aby rywalizować na trasie wokół tego pięknego ośordka rekreacyjnego.

Cykl zakończymy 29 września, podczas Światowego Dnia Turystyki, kiedy to rozegrany zostanie ostatni marsz ze startem i metą na szczycie Wielkiej Sowy.

Specjalnie dla Państwa uruchomiliśmy serwis internetowy, gdzie oprócz możliwości rejestracji w bazie zawodników, mogą się Państwo zapoznać ze szczegółami regulaminu, trasy, a także obejrzeć relację i zdjęcia z ubiegłego roku. Dla osób chcących opłacić start we wszystkich czterech edycjach, przygotowaliśmy zniżki.

Czekamy na Was pod adresem www.wielkasowa.net.

             Szanowni Państwo

              Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego optymizmu oraz samych sukcesów

                         Zarząd, Rada, Członkowie Stowarzyszenia

oraz pracownik Biura Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie"

Dodano 25.05.2011
Ostatnie zawody modeli RC przed wakacjami

28 maja 2011r. (sobota)

od 13:00 do 19:00 w sali Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda

w Ludwikowicach Kłodzkich przy ul. Fabrycznej 2

zostaną rozegrane ostatnie przed wakacjami, 7. Mini Zawody CKGNR.

Zawody są organizowane głównie dla dzieci z Sekcji Modelarskiej RC przy CKGNR, ale zapraszamy też wszystkie osoby, które dysponują modelem elektrycznym on-road w skali 1:10 i 1:18 lub modelem elektrycznym off-road w skalach 1:18 lub 1:16. Dla modeli 1:10 dopuszczone są silniki klasy 540  Saturn 27T i zasilanie stick-pack NiMH 7,2V. Dla modeli w skali 1:18 i 1:16 silniki jak i zasilanie jest dowolne (klasa OPEN). Zawody będą rozegrane przy pomocy urządzenia liczącego Robitronic Lap Counter System. Na zakończenie tego cyklu zawodów zostaną wręczone nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe dla trzech pierwszych zawodników w poszczególnych klasach, a także dyplomy pamiątkowe dla pierwszych 10 zawodników w całym cyklu. Zostaną rozegrane 3 biegi eliminacyjne i 3 biegi  finałowe. 

Zgłoszenia na zawody z podaniem imienia i nazwiska, klasy modelu, częstotliwości oraz wszelkie pytania odnośnie zawodów proszę kierować na adres: rc@dzialkowski.pl

>>>
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.